Activităţi anul II

 

Activităţile au fost efectuate conform graficului din cererea de finanţare, după cum urmează:

 

Activitatea nr. 1. Asigurarea managementului de proiect

În conformitate cu cererea de finanţare, Managementul proiectului este realizat de Universitatea Politehnica din Timişoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara cu asistenţa partenerului – S.C. Memory SRL pe toata durata proiectului. Echipa de management a realizat coordonarea şi gestionarea activităţilor legate de organizarea efectuării practicii studenţilor, activităţilor administrative şi financiare, menţinându-se permanent comunicarea cu OI POSDRU CNDIPT.

-        A fost întocmită Notificarea nr. 3 din 31.10.2011 pentru includerea unui expert în echipa de implementare, având funcţia de Responsabil grup ţintă. Pentru această funcţie a fost d-na Loredana Ghiormez, căreia i s-a întocmit un act adiţional la Contractul de muncă. Persoana responsabilă de grupul ţintă va asigura în permanenţă legătura cu studenţii şi tutorii din grupul ţintă atât pe timpul instruirii la care aceştia participă în cadrul proiectului, cât şi după ieşirea din grupul ţintă, în vederea monitorizării ulterioare a acestora pentru a se asigura îndeplinirea indicatorilor proiectului. Pentru aceasta se va proiecta şi întreţine o bază de date a grupului ţintă în care vor fi păstrare toate informaţiile referitoare la grupul ţintă.

-        A fost întocmit Actul adiţional nr. 2 din 30.11.2011 pentru returnare TVA, care a fost aprobat de către CNDIPT

-        A fost verificat progresul proiectului, comparativ cu planificarea, controlul bugetului, a resurselor alocate.

-        Au fost întocmite periodic planuri de monitorizare şi rapoarte de monitorizare. Acestea au fost avizate de reprezentantul legal al beneficiarului.

În cadrul activităţii de management au fost organizate următoarele întâlniri operaţionale pentru gestionarea activităţilor proiectului şi coordonarea între parteneri:

-        octombrie 2011 3 întâlniri

-        noiembrie 2011 1 întâlnire

-        decembrie 2011  3 întâlniri

-        ianuarie 2012 3 întâlniri

-        februarie 2012 4 întâlniri

-        martie 2012  5 întâlniri

-        aprilie 2012 4 întâlniri

-        mai 2012 3 întâlniri

-        iunie 2012 2 întâlniri

-        iulie 2012 2 întâlniri

-        august 2012 2 întâlniri

-        septembrie 2012  4 întâlniri

În cadrul managementului financiar s-au întreprins următoarele actiuni:

-        S-au înregistrat sistematic si cronologic documentele financiar-contabile ale proiectului

-        S-a urmărit respectarea modului de cheltuire a resurselor financiare planificate în bugetul proiectului

-        S-au arhivat corespunzator toate documentele aferente cheltuielilor de personal, cheltuielilor salariale, cheltuielilor contabile si care stau la baza înregistrarii în contabilitatea proiectului

 

S-au organizat si mentinut fisierele tuturor documentelor  proiectului pe etape de realizare disponibile si usor de identificat.

 

Activitatea nr. 2. Achizitia de echipamente

A fost achiziţionat un computer portabil conform contractului de achiziţie.

 

Activitatea nr. 3. Pregătire Manuale Ghid Practica An 1, An 2,  An 3

Au fost elaborate manualele ghid practică. La această activitate au participat, la fel ca şi în anul I de proiect cei trei lectori desemnaţi de către beneficiar în acest scop şi cei doi lectori, din partea Partenerului, S. C. Memory SRL. Au fost actualizate toate informaţiile din ghidurile de practică respectându-se legislaţia în vigoare.

 

Activitatea nr. 4. Achiziţia de abonamente / publicaţii

Au fost întocmite, de către Beneficiarul proiectului – UPT – Facultatea de Inginerie Hunedoara,  liste ce cuprind o serie de publicaţii de specialitate utile pentru studenţii care vor desfăşura practica de specialitate în anul II de proiect. Din aceste liste se vor achiziţiona în limita bugetului disponibil o parte din publicaţii considerate de către echipa de implementare cele mai utile.

Au fost achiziționate, de către Beneficiarul proiectului – UPT – Facultatea de Inginerie Hunedoara, o serie de publicaţii de specialitate utile pentru studenţii care desfăşoară  practica de specialitate în anul II de proiect. Aceste publicații au fost achiziționate conform listelor întocmite în perioada anterioară de raportare și în limita bugetului alocat acestei activități.

 

Activitatea nr. 5. Pregătire tutori practică

Au fost instruiţi tutorii de practică aferenţi anului II de proiect conform graficului de activităţi. La fel ca în anul I de proiect au fost stabilite un număr de întâlniri de comun acord cu coordonatorul de proiect din partea partenerului, S. C. Memory SRL şi cu cei 5 tutori desemnaţi pentru anul II de proiect. Tutorii au fost instruiţi de către d-na Anca IORDAN, lector pregătire tutori practică , membru în echipa de implementare a proiectului. D-na Anca Iordan a elaborat şi utilizat materiale în format electronic pentru pregătirea tutorilor. Acestea au fost elaborate în aşa fel încât să acopere programa de practică pentru cei 3 ani de studiu din care sunt selectaţi studenţii ce aparţin grupului ţintă. S-a urmărit şi prezentarea detaliată a manualelor ghid de practică tutorilor de practică deoarece acestea sunt documentele care atestă efectuarea practicii. S-a ţinut cont şi de pregătirea pe care o au tutorii de practică. Au fost efectuate teste de verificare la începutul perioadei de instruire , pe parcurs şi la finalul perioadei.

Au fost instruiţi 10 tutori în cei doi ani de proiect.

 

Activitatea nr. 6. Achiziţie consumabile, materiale suport pentru învăţarea la locul de muncă

A fost realizată achiziţia de consumabile, materiale suport pentru învăţarea la locul de muncă de către Beneficiarul proiectului – UPT – Facultatea de Inginerie Hunedoara. Au fost achiziţionate cartuşe de toner, hartie A3 si A4 si articole de papetarie necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a proiectului.

 

Activitatea nr. 8. Efectuare Practica Studenti (5 serii) la partener

Această activitate a demarat în luna martie 2012 conform gaficului de activităţi aprobat prin Notificarea nr 1. În aceasta luna a fost prevăzută o grupă de practică, din anul II de la programul de studii Informatică Industrială.

Practica s-a desfăşurat după cum urmează:

-        în perioada 12.03.2012 – 30.03.2012  (luna 6  de proiect) o grupă de anul II Informatică Industrială

-        în perioada 02.04.2012 – 27.04.2012   (luna 7  de proiect) o grupă de anul I Informatică Industrială

-        în perioada 10.05.2012 – 31.05.2012  (luna 8  de proiect) o grupă de anul III Informatică Industrială

-        în perioada 02.07.2012 – 20.07.2012  (luna 10  de proiect) o grupă de anul II Informatică Industrială

-        în perioada 01.08.2012 – 22.08.2012   (luna 11  de proiect) o grupă de anul I Informatică Industrială

Practica s-a desfăşurat după un orar stabilit astfel încât să nu fie afectată activitatea didactică a studenţilor. Practica pentru fiecare grupă se va finaliza după colocviul de practică.

Practica a fost finalizată  prin susţinerea unui colocviu de practică după cum urmează:

-        02.05.2012 – pentru grupa care a efectuat practica în martie (luna a 6 –a de proiect).

-        27.06.2012 – pentru grupa care a efectuat practica în aprilie (luna a 7 –a de proiect).

-        28.06.2012 – pentru grupa care a efectuat practica în mai (luna a 8 –a de proiect).

-        13.09.2012 – pentru cele două grupe de studenţi care au efectuat practica în lunile iulie şi august 2012 (lunile 10 şi 11 de proiect).

Activitatea nr. 10. Monitorizare practică de către solicitant

Această activitate este prevăzută a fi desfăşurată pe toată perioada de derulare a proiectului. Persoanele responsabile de această activitate sunt: Responsabil practică – Conf. dr. ing. Sorin Deaconu şi coordonatorii de practică din partea Facultăţii de Inginerie Hunedoara. În vederea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la practica studenţilor a fost consultat regulamentul de practică a studenţilor de pe site-ul Universităţii Politehnica Timişoara, http://www.ac.upt.ro/uploads/practica2011/Regulament-practica.pdf care cuprinde şi  referiri la legislaţia în vigoare privitoare la practica studenţilor, respectiv Ordinul nr. 3955/2009 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi masterat şi a Convenţiei – cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii de licenţă şi de masterat. În regulamentul menţionat se specifică foarte clar ce rol are Universitatea Politehnica din Timişoara ca organizator de practică, ce rol are Partenerul de practică (în acest caz S.C. Memory SRL), ce rol are cadrul didactic supervizor, respectiv îndrumătorul de practică. Regulamentul este acelaşi după care s-a efectuat practica şi în anul I de proiect, fiind elaborat în 2009.

În vederea atingerii indicatorilor de proiect s-a întocmit o listă preliminară cu studenţi care doresc să desfăşoare practica în cadrul proiectului. S-a avut în vedere situaţia specială din acest an universitar, 2011 – 2012, în care la admitere nu s-au ocupat toate locurile, inclusiv la Informatică Industrială, programul de studii din care s-a selectat grupul ţintă.

Au fost instruiţi 107 studenţi în cei doi ani de proiect.

 

Activitatea nr. 11. Realizarea de material publicitar tipărit (autocolante, pliante, postere, broşuri)

Activitatea este prevăzută să se desfăşoare în mod continuu pe toată perioada de derulare a proiectului. În această etapă de raportare au fost pregătite materiale ce vor fi furnizate de către Partenerul din proiect, S.C. Memory SRL, studenţilor care vor efectua practica în anul II de proiect.

Au fost tipărite materiale care au fost furnizate de către Partenerul din proiect, S.C. Memory SRL, studenţilor care au efectuat practica în perioada raportată.

De asemenea au fost realizate etichete autocolante care au fost lipite pe toate publicaţiile achiziţionate conform manualului de identitate vizuală.

Au fost realizate anunţuri interne atât la sediul beneficiarului cât şi la sediul partenerului cu privire la orarul de practică şi a altor informaţii utile studenţilor de la Informatică Industrială care au efectuat practica.

 

Activitatea nr. 12. Organizare seminar(eveniment) de informare privind finalizarea proiectului şi prezentarea serviciilor oferite

Seminarul de informare privind finalizarea proiectului a fost organizat conform graficului de activități în data de 26.09.2012, în amfiteatrul F0-1 al Beneficiarului proiectului – Facultatea de Inginerie Hunedoara. La seminar au participat membrii echipei de implementare a proiectului, atât din partea Beneficiarului cât și al Partenerului – S.C. Memory SRL, cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Hunedoara, precum și studenți, în special de la programul de studii Informatică Industrială, din care a făcut parte și grupul țintă a proiectului. Participarea la seminar a fost deschisă și altor studenți de la alte programe de studii din cadrul Facultății de Inginerie Hunedoara.

În cadrul seminarului a fost făcută o prezentare a proiectului, a indicatorilor atinși de către managerul de proiect, d-na conf. dr. ing. Manuela PĂNOIU și de către coordonator proiect partener d-nul Laszlo SZABO.

Organizarea acestui seminar a fost anunțată în media: la ziarul Servus Hunedoara, prin 3 apariții succesive și pe postul local INFO HD Hunedoara. Televiziunea menționată a participat și pe perioada desfășurării seminarului realizând o înregistrare video completă a acestuia disponibilă pe DVD.

În cadrul acestui seminar au fost oferite participanților materiale publicitare constând în:

-       Genți pentru laptop personalizate

-       Stick-uri de memorie personalizate

-       Pixuri și creioane personalizate

-       Agende personalizate

-       Mape personalizate

-       Calendare personalizate

Toate aceste materiale publicitare conțin, conform manualului de identitate siglele specifice și titlul proiectului.

În urma distribuirii acestor materiale publicitare au fost întocmite liste care conțin numele și prenumele persoanei care a primit materialele, CNP, serie și număr de buletin precum și semnătura persoanei.


Activitatea nr. 15. Monitorizare proiect

Au fost întocmite planuri de monitorizare pentru fiecare lună şi s-au întocmit rapoarte de monitorizare aferente fiecărei luni de proiect. În fiecare lună a fost făcută o verificare amănunţită a pontajului pe zile cu raportul de activitate şi pontajele individuale ale membrilor echipei. În fiecare lună s-a făcut o şedinţă de bilanţ în care s-a prezentat  stadiul implementării proiectului şi a activităţilor. S-a analizat de asemenea stadiul în care se află indicatorii proiectului. Au fost făcute analize viitoare cu privire la posibilitatea îndeplinirii indicatorilor până la finalul proiectului. S-a constatat că până în prezent indicatorii propuşi sunt îndepliniţi însă, datorită neocupării locurilor la admitere există riscul ca aceştia să nu fie îndepliniţi pe viitor. Astfel, este prevăzut un număr de 100 de studenţi care să efectueze practica. În primul an de proiect au efectuat practica un număr de 59 studenţi (mai mult de jumătate).  În mod special, datorită contextului economic defavorabil s-a analizat posibilitatea îndeplinirii indicatorului „Ponderea persoanelor asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au găsit un loc de muncă stabil” ce va trebui să aibă valoarea 5 la finalul proiectului.

Proiectul s-a finalizat in data de 30.09.2012, în condiţii bune, rezultatele fiind cele aşteptate.

 

No comments yet.

You must be logged in to post a comment.

No trackbacks yet.