Activităţi anul I

 

Activităţile au fost efectuate conform graficului din cererea de finanţare, după cum urmează:

Activitatea nr. 1. Asigurarea managementului de proiect

Managementul proiectului este realizat de Universitatea Politehnica din Timişoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara cu asistenţa partenerului – S.C. Memory SRL pe toata durata proiectului.  Echipa de management a realizat coordonarea şi gestionarea activităţilor legate de organizarea efectuării practicii studenţilor, activităţilor administrative şi financiare. Pentru atingerea obiectivelor proiectului în echipa de management au fost incluşi câte un responsabil financiar atât din partea beneficiarului proiectului (d-nul ec. Florian Miclea) cât şi din partea partea partenerului (d-na Bianca Şuta) şi un expert juridic, din partea beneficiarului (d-na Alina Atanasescu). Responsabilii financiari au urmărit încadrarea în bugetele alocate pentru fiecare capitol în parte şi în fiecare etapă a proiectului. Expertul juridic a verificat toate aspectele juridice care au apărut în perioada raportată (a avizat contractele de muncă, a avizat contractele de achiziţii, a verificat din punct de vedere juridic Actul adiţional nr. 1). În echipa de management este inclus şi un expert contabil care a efectuat contabilitatea proiectului.

Din echipa de management mai face parte şi un responsabil de achiziţii care răspunde şi de monitorizarea internă a proiectului. Acesta răspunde de respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la efectuarea achiziţiilor şi colaborează cu expertul juridic în acest sens. De asemenea a întocmit în fiecare lună planul de monitorizare şi raportul de monitorizare.

În cadrul activităţii de management au fost organizate următoarele întâlniri operaţionale pentru gestionarea activităţilor proiectului şi coordonarea între parteneri:

-       Octombrie 2010 9 întâlniri                   -       Aprilie 2011 3  întâlniri

-       Noiembrie 2010 5 întâlniri                   -       Mai 2011 4 întâlniri

-       Decembrie 2010  5 întâlniri                  -       Iunie 2011 2 întâlniri

-       Ianuarie 2011 5 întâlniri                       -       Iulie 2011 3 întâlniri

-       Februarie 2011 5 întâlniri                     -       August 2011 1 întâlnire

-       Martie 2011 5 întâlniri                          -        Septembrie 2011 1 întâlnire

Având în vedere că principalul obiectiv al proiectului constă în creşterea calităţii aptitudinilor de muncă ale studenţilor din cadrul Solicitant, prin efectuarea unor stagii de practică, s-a avut în vedere respectarea legislaţiei cu privire la protecţia datelor personale ale studenţilor înscrişi în grupul ţintă. Astfel, s-a analizat regulamentul Universităţii Politehnica din Timişoara pentru asigurarea securităţii prelucrărilor datelor cu caracter personal disponibil la http://www.upt.ro/pdf/Regulament_prelucrare_date_caracter_personal_UPT.pdf şi Legea nr 677/2001 la care face referire regulamentul menţionat. De asemenea a fost descărcată de pe site-ul www.dataprotection.ro o notificare în care se precizează că UPT prelucrează date cu caracter personal şi în ce scop.

Pentru buna desfăşurare a proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia s-au încadrat ca personal administrativ trei persoane (două de la Beneficiar şi una de la partener) care se ocupă de activităţi de secretariat şi arhivare documente, multiplicare documente.

 

Activitatea nr. 2. Formarea echipei de proiect

În cadrul acestei activităţi au fost întocmite contracte de muncă şi/sau Acte adiţionale la contractele de muncă pentru membrii echipei de implementare (echipa de management şi experţii pe termen lung). Au fost întocmite de asemenea şi Anexe – fişa postului  la Contractele de muncă. Contractele de muncă au fost înregistrate la sediul Universităţii Politehnica din Timişoara şi au fost avizate de expertul juridic.

Documente justificative: Contractele de muncă, Fişele postului, Lista personalului care va fi încadrat în proiect, aprobată de reprezentantul legal al beneficiarului, prof. dr. ing. Nicolae Robu.

 

Activitatea nr. 3. Organizare seminar (eveniment) de informare privind startul proiectul şi prezentarea serviciilor oferite

Seminarul de informare privind startul proiectului a fost organizat conform Graficului de activităţi în data de 25 octombrie 2010, în sala F01 a Beneficiarului, UPT – Facultatea de Inginerie Hunedoara. La seminar au participat membrii echipei de implementare a proiectului, studenţi de la Programul de studiu Informatică Industrială precum şi cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Hunedoara. Din cadrul acestor studenţi ulterior a fost recrutat şi grupul ţintă al proiectului aferent anului I de implementare.    Organizarea seminarului a fost anunţată şi în media: la ziarul Servus Hunedoara din data de  26.10.2010  şi pe postul Antena1 Deva.

 

Activitatea nr. 4. Pregătirea documentaţiei de achiziţie pentru achiziţia echipamente

A fost întocmită Lista achiziţiilor publice planificată pentru Anul 1 de proiect şi transmisă către CNDIPT, conform Instrucţiunii nr 26 pentru efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 – 2013. În cadrul acestei liste au fost introduse şi echipamentele de tip FEDR.

A fost întocmită documentaţia premergătoare achiziţie de echipamente conform Instrucţiunii nr. 26 menţionate, acestea incluzând:

Note privind estimarea valorii contractelor de achiziţii de echipamente, respectând corespondenţa cu codurile CPV

Alegerea procedurii de achiziţie: a fost aleasă procedura achiziţie directă datorită faptului că valoarea estimată a produselor nu depăşeşte echivalentul în lei a 15000 euro, conform OUG 34/2006. A fost întocmită o notă justificativă în acest sens.

 

Activitatea nr. 5. Achiziţia de echipamente

S-a stabilit calendarul procedurii de achiziţie de echipamente, a fost publicat un anunţ în ziarul Glasul Hunedoarei din data de 15.12.2010 cu privire la achiziţia de echipamente. Au fost întocmite caiete de sarcini pentru toate echipamentele şi s-a stabilit criteriul de selecţie în cazul mai multor ofertanţi.

S-a stabilit oferta câştigătoare, fiind acceptate ofertele tehnice şi financiare prezenta S.C. NET BRINEL S.A., CLUJ-Napoca.

Au fost încheiate contractele:

Contract nr. 2072/29.12.2010, pentru furnizare de produse, având ca obiect principal furmizare de Echipamente IT; Contractul are valoarea 58595 lei fără TVA (72657,8 cu TVA). În urma încheierii acestui contract au fost achiziţionate următoarele echipamente:

-       8 calculatoare portabile, de tip Lenovo ThinkPad T510, dintre care 6 se vor utiliza de către membrii echipei de implementare din cadrul beneficiarului, Facultatea de Inginerie Hunedoara şi 2 vor fi utilizate de către partener – S. C. Memory SRL; a fost întocmit un proces verbal de predare primire în acest sens

-       Un echipament multifuncţional Konica Minolta, bizHub C200

-       Un videoproiector portabil Epson EB 826

Contract nr. 2073/29.12.2010, pentru furnizare de produse, având ca obiect principale furnizare de „Echipament de birotică şi procesare a informaţiei”; Contractul are valoarea 575 lei fără TVA (713 lei cu TVA). În urma încheierii acestui contract s-au achiziţionat:

-       O maşină de laminat Yosan PC 320 R

-       O maşină de îndosariat Yosan, 100-A2-21 R101

Cele două contracte au valoarea totală 59160 lei fără TVA. Această sumă a fost prevăzută în cadrul Capitolului 3. „Alte tipuri de costuri”, 3.1. Cheltuieli de tip FEDR, în valoare de 10% din valoarea eligibilă a proiectului

După stabilirea ofertei câştigătoare a fost definitivată documentaţia de atribuire.

Toate echipamnetele achiziţionate sunt conform cu lista de achiziţii întocmită şi transmisă către CNDIPT. După recepţia echipamentelor pe ele au fost lipite etichete autocolante care respectă instrucţiunile cu privire la identitatea vizuală.

 

Activitatea nr. 6. Pregătire Manuale Ghid Practica An 1, An 2,  An 3

Au fost  fost pregătite manualele ghid practică. La această activitate au participat cel trei lectori pregătire tutori practică din partea Facultăţii de Inginerie Hunedoara şi cei doi lectori pregătire manuale ghid practică din partea partenerului S.C. Memory SRL. În vederea îndeplinirii cu succes a acestei activităţi au fost consultate ghiduri asemănătoare de la alte universităţi şi s-a urmărit legistaţia şi regulamentele în vigoare cu privire la efectuarea practicii studenţilor.

Activitatea s-a încheiat în perioada prevăzută pentru anul I de proiect

Documente justificative: Manualele ghid practică

 

Activitatea nr. 7. Achiziţia de abonamente / publicaţii

S-au întocmit liste de publicaţii care ar putea fi achiziţionate în vederea atingerii obiectivelor proiectului. Activitatea este în curs de implementare fiind prevăzută a se desfăşura în mod continuu pe toată durata de implementare a proiectului.

 

Activitatea nr. 8. Pregătire Tutori Practică

Tutorii de practică aferenţi anului I de proiect au fost instruiţi conform graficului de activităţi, adică în lunile 4 şi 5 de proiect. Au fost stabilite un număr de întâlniri de comun acord cu coordonatorul de proiect din partea partenerului, S. C. Memory SRL şi cu cei 5 tutori desemnaţi pentru primul an de proiect. D-na Anca Iordan, în calitate de lector expert B – pregătire tutori practică,  a pregătit materiale de instruire care le-au fost prezentate tutorilor de practică.   Aceste materiale au fost pregătite în aşa fel încât să fie acoperită programa de practică pentru toţi cei trei ani de studiu din care fac parte studenţii din grupul ţintă.

 

Activitatea nr. 9. Achiziţie consumabile, materiale suport pentru învăţarea la locul de muncă

S-au întocmit liste de achiziţii de materiale consumabile care au fost trimise la CNDIPT odata cu lista completă de achiziţii. Aceste liste au fost revizuite periodic, în funcţie de necesităţile curente ale proiectului,  urmând ca înainte de a se face achiziţia propriu zisă să fie trimisă o nouă  listă dacă este cazul.

A fost realizată achiziţia de consumabile, materiale suport pentru învăţarea la locul de muncă de către Partener – S. C. Memory SRL, în conformitate cu Instrucţiunea 26.

Activitatea este în curs de implementare fiind prevăzută a se desfăşura în mod continuu pe toată durata de implementare a proiectului, atunci când este necesar.

 

Activitatea nr. 10. Efectuare Practica Studenti (5 serii) la partener

Această activitate a demarat în luna a 6 – de proiect conform gaficului de activităţi aprobat prin Notificarea nr 1. În luna a 6 – a a fost prevăzută o grupă de practică, din anul III de la programul de studii Informatică Industrială. Practica s-a desfăşurat în perioada 6.03.2011 – 31.03.2011 după un orar stabilit astfel încât să nu fie afectată activitatea didactică a studenţilor. Practica pentru grupa din martie se va finaliza după colocviul de practică ce se va încheia în luna următoare de proiect, luna aprilie.

Activitatea este în curs de desfăşurare, în acest an mai sunt prevăzute încă 4 grupe de studenţi la practică în lunile următoare


Activitatea nr. 12. Monitorizare practică de către solicitant

Această activitate este prevăzută a fi desfăşurată pe toată perioada de derulare a proiectului. Persoanele responsabile de această activitate sunt: Responsabil practică – Conf. dr. ing. Sorin Deaconu şi coordonatorii de practică din partea Facultăţii de Inginerie Hunedoara. În vederea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la practica studenţilor a fost consultat regulamentul de practică a studenţilor de pe site-ul Universităţii Politehnica Timişoara, http://www.ac.upt.ro/uploads/practica2010/Regulament-practica.pdf care cuprinde şi  referiri la legislaţia în vigoare privitoare la practica studenţilor, respectiv Ordinul nr. 3955/2009 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi masterat şi a Convenţiei – cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii de licenţă şi de masterat. Studenţilor li s-a prezentat acest regulament înainte de a fi înscrişi în grupul ţintă.  În regulamentul menţionat se specifică foarte clar ce rol are UPT ca organizator de practică, ce rol are Partenerul de practică (în acest caz S.C. Memory SRL), ce rol are cadrul didactic supervizor , respectiv îndrumătorul de practică.

Fiecare grupă de practică are un coordonator care ţine legătura cu studenţii, verifică actele acestora necesare înscrierii la practică şi toate documentele care ţin de efectuarea practicii a studenţilor. În vederea monitorizării practicii de către studenţi au fost întocmite formularele de înscriere a studenţilor la practică (formulare de înscriere ca grup ţintă). Acestea au fost completate de către studenţi. Totodată li s-au prezentat şi prevederile legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Studenţii au semnat o declaraţie în acest sens. Au fost încărcate datele studenţilor în registrul grupului ţintă.

Au fost efectuate vizite la sediul partenerului în vederea verificării condiţiilor în care se va desfăşura practica.

Activitatea este în curs de defăşurare

 

Activitatea nr. 13. Realizare site prezentare proiect

Această activitate a fost demarată în luna a 5 – a de proiect şi pagina web a proiectului se află în construcţie. S-a stabilit şi definit un domeniu pentru site acesta fiind practica-iind.fih.upt.ro. S-a configurat serverul DNS pentru a permite accesarea site-ului pe baza unui URL specific: www.practica-iind.fih.upt.ro.

La această activitate au participat următorii membrii echipei conform fişelor de post ale acsetora: Şef lucr. dr. Ionel Muscalagiu, Şef lucr. dr. Mihaela Osaci, Şef lucr. dr. ing. Corina Cunţan, As. dr. Anca Iordan. Cei patru membrii ai echipei sunt calificaţi (conform CV – urilor) pentru a proiecta şi implementa site-ul proiectului.

Activitatea este în curs de desfăşurare.

 

Activitatea nr. 14. Realizarea de material publicitar tipărit (autocolante, pliante, postere, broşuri)

Au fost realizate pliante care s-au distribuit participanţilor la seminarul de informare privind startul proiectului din 25 octombrie 2010. De asemenea au fost realizate anunţurile cu privire la achiziţia de servicii de publicitate, anunţurile cu privire la achiziţia de echipamente. Au fost realizate etichete autocolante pentru a fi puse pe echipamentele achiziţionate conform manualului de identitate vizuală.

A fost realizat şi un poster de prezentare a proiectului care a fost afişat în holul principal al Facultăţii de Inginerie Hunedoara.

Au fost multiplicate şi tipărite Ghidurile de practică pentru primele două grupe de practică din anul 1 de proiect.

 

Activitatea nr. 15. Monitorizare proiect

În vederea monitorizării proiectului a fos desemnat un membru al echipei, conf. dr. ing. Virgilius  Caius Pănoiu. Au fost întocmite planuri de monitorizare pentru fiecare lună şi s-au întocmit rapoarte de monitorizare aferente fiecărei luni de proiect. În fiecare lună a fost făcută o verificare amanunţită a pontajului pe zile cu raportul de activitate şi time-sheeturile membrilor echipei. În fiecare lună s-a făcut o şedinţă de bilanţ în care s-a prezentat  stadiul implementării proiectului şi a activităţilor. S-a analizat de asemenea stadiul în care se află indicatorii proiectului. Au fost făcute analize viitoare cu privire la posibilitatea îndeplinirii indicatorilor până la finalul proiectului. S-a constatat că până în prezent indicatorii propuşi sunt îndepliniţi existând posibilitatea ca unii dintre aceştia să fie chiar depăşiţi. Astfel, este prevăzut un număr de 100 de studenţi care să efectueze practica. Deja în primul an de proiect sunt înscişi 64 de studenţi la practică, în grupul ţintă ceea ce ar putea duce la o depăşire a numărului de 100.  În mod special, datorită contextului economic defavorabil s-a analizat posibilitatea îndeplinirii indicatorului „Ponderea persoanelor asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au găsit un loc de muncă stabil” ce va trebui să aibă valoarea 5 la finalul proiectului. S-a decis acordarea pe viitor unei atenţe sporite acestui indicator.

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

No comments yet.

You must be logged in to post a comment.

No trackbacks yet.