Descrierea proiectului

Obiectivele proiectului

Proiectul ”Parteneriat pentru efectuarea stagiului de practică a studenţilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiei”, axa prioritară nr. 2. ”Corelarea învaţării pe tot parcusul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, este realizat şi implementat de Universitatea ”Politehnica din Timişoara”- Facultatea de Inginerie din Hunedoara în colaborare cu S.C. Memory S.R.L. Hunedoara, ce reprezintă partenerul principal al proiectului.

Proiectul ”Parteneriat pentru efectuarea stagiului de practică a studenţilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiei”, finanţat cu 455.655 de lei (aproximativ 100.000 euro) din Fondul Social European al Uniunii Europene şi de Guvernul României AM POS DRU, se va derula prin intermediul a două instituţii:  Universitatea ”Politehnica din Timişoara”- Facultatea de Inginerie din Hunedoara şi o societate cu experienţă în Tehnologia Informaţiei şi a comunicării S.C.Memory SRL. Managementul proiectului va fi asigurat de Facultatea de Inginerie Hunedoara (solicitant al finanţării), cu o experienţă destul de vastă  în derulare de proiecte de cercetare , inovare şi dezvoltate.

Programul a debutat pe 1 octombrie 2010.

Ce urmăreşte proiectul

Principalul obiectiv al proiectului constă în creşterea calităţii aptitudinilor de muncă ale studenţilor din cadrul Solicitant, prin efectuarea unor stagii de practică în concordanţă cu cerinţele pieţii. În prisma acestui obiectiv se are în vedere creşterea gradului de adaptabilitate ale studenţilor la cerinţele pieţii şi în special la cerinţele primului loc de muncă. De asemenea avem în vedere, tot ca obiectiv al proiectului dezvoltarea şi întărirea parteneriatului între Beneficiar – U. P. Timişoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara şi Partener 1 – S. C. Memory SRL (o instituţie de învăţământ superior şi o societate cu experienţă dovedită în Tehnologia Informaţiei şi a comunicării).
Considerăm că practica pe care un student o va desfăşura în timpul perioadei de studenţie este esenţială în formarea sa ca specialist şi îi influenţează pregătirea sa pe termen lung. În multe domenii de activitate, dar în special în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicării dinamica este foarte mare, specialiştii din acest domeniu trebuind tot timpul să fie la curent cu noile apariţii în domeniu. Din acest motiv, prin obiectivul principal al acestui proiect considerăm că efectul va fi unul pozitiv asupra grupului ţintă ales şi anume studenţii din cadrul Beneficiarului – U. P. Timişoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara.

Proiectul se desfăşoară în domeniul major de intervenţie: – 2.1 Tranziţia de la şcoală la viata activă. Este un proiect local cu locaţia în regiunea Vest, judetul Hunedoara, Romania.

Cine sunt benefeciarii proiectului

După anul 1990 în învățământul superior românesc au apărut tot mai multe specializări. A urmat apoi adaptarea învățământului superior la standardele europene, confom procesului de la Bologna. Din păcate, cu toate progresele înregistrate în învățământul superior, în special în cel tehnic, s-a pus un accent preponderent pe pregătirea teoretică a studenților. Acest lucru creează dificultăți evidente în angajarea ulterioară a studenților întrucât ei nu sunt familiarizați cu specificul și problemele care apar în practică în diverse locuri de muncă. Din acest motiv s-au introdus în planurile de învățământ stagii obligatorii de practică. Această practică însă devine eficientă în măsura în care ea este efectuată în societăți de același profil cu profilul studenților. Grupul țintă al proiectului de față îl constituie studenții Facultăţii de Inginerie Hunedoarade de la specializarea Informatică Industrială, din anii I, Ii şi III, în total un număr de 100 studenţi.

Pentru acest grup țintă prin obiectivele proiectului și activitățile propuse se intenționează ca studenții încadrați în proiect să beneficieze de stagii de practică eficiente în urma cărora să poată trece fără dificultăți de la școală la viața activă și să își găsească un loc de muncă în domeniu. Un student din acest grup ţintă, care va fi viitor absolvent care a beneficiat de o bună pregătire practica efectuată într-o unitate cu experiență dovedită în domeniu nu va întâmpina dificultăți legate de dinamica pieții muncii și va reuși să își păstreze un loc de muncă. De asemenea un student care a beneficiat de pregătire practică competentă va conștientiza că va trebui să învețe pe tot parcursul vieții și se va integra mult mai ușor pe piața muncii.
Un alt grup ţintă îl constituie cei 10 tutori de practică de la S.C. Memory SRL care vor fi instruiţi în cadrul proiectului, astfel încât să poată monitoriza îndeaproape fiecare grupă de practică (în total vor fi 5 serii de practică).

Care sunt rezultatele anticipate

Creşterea numărului de studenţi de la specializarea Informatică Industrială care îşi desfăşoară practica de specialitate în domeniul Tehnologiei Informației şi al comunicării. Se menţionează că indicatori de tip output un număr de 100 studenţi care vor beneficia de practică de specialitată asistată. Dintre aceştia se presupune că cel puţin 15% vor putea să îşi continue studiile urmând o formă de învăţământ de tip masterat, 10% îşi vor putea găsi un loc de muncă stabil în domeniul TIC. De asemenea în grupul ţintă mai există 10 tutori de practică care vor fi formaţi prin derularea proiectului vor putea dobândi un nivel mai înalt de calificare. De asemenea se va realiza un parteneriat între Solicitant şi Partener 1 (o Instituţie de învăţământ superior şi o intreprindere privată).

Ce resurse se vor aloca

Resursele utilizate vor fi atât din partea F.I.H, cât și din partea partenerului principal. Astfel Partenerul principal dispune de o dotare actuală în ceea ce privește tehnica de calcul, existând 6 laboratoare cu calculatoare de ultimă generație, un sistem wireless. Centrul de training al partenerului dispune de urmatoarele echipamente si bunuri: • 1 sala de curs, aflata in proprietatea Partener 1, cu o suprafata de 50 mp, dotata cu 15 sisteme de calcul, legate in retea, 1 videoproiector, 1 laptop, imprimanta, tabla alba si ecran de proiectie. • 1 sala de curs cu o suprafata de 42 mp, dotata cu 12 sisteme de calcul, legate in retea, tabla alba si flipchart. • Server IBM iSeries – 3 buc • Server IBM xSeries – 2 buc •
Pentru managementul proiectului, la sediul solicitantului se vor utiliza 5 sisteme de calcul de tip laptop, un echipament multifunctional color, un videoproiector si o tabla interactiva. Aceste echipamente vor fi utilizate de echipa de proiect pentru realizarea activitatilor administrative ale proiectului : contractare, monitorizare, raportare a proiectului, achizitii, informare etc. În vederea implementării proiectului sunt alocate resurse pentru informare și publicitate.

Ce activităţi se vor desfăşura

Activităţile prevăzute pe ani calendaristici sunt următoarele:

Activitatea propusă
Anul – 1
1 Asigurarea managementului de proiect . activitate permanenta realizata de echipa de management
2 Formarea echipei de proiect
3 Organizare seminar ( eveniment) de informare privind startul proiectulsi prezentarea serviciilor oferite
4 Pregatirea documentatiei de achizitie pentru achizitia echipamente
5 Achizitia de echipamente
6 Pregatire MANUALE GHID PRACTICA AN1, AN , AN 3
7 Achizitia de abonamente / publicatii
8 Pregatire Tutori Practica
9 Achizitie consumabile, materiale suport pentru invatarea la locul de munca
10 Efectuare Practica Studenti (5 serii) la partener 1
11 Efectuare Practica Studenti (5 serii) la partener 1
12 Monitorizare practica de catre solicitant
13 Realizare site prezentare proiect
14 Realizarea de material publicitar tiparit (autocolante, pliante, postere, brosuri)
15 Monitorizare proiect
Anul – 2
1 Asigurarea managementului de proiect . activitate permanenta realizata de echipa de management
2 Achizitia de echipamente
3 Pregatire MANUALE GHID PRACTICA AN1, AN , AN 3
4 Achizitia de abonamente / publicatii
5 Pregatire Tutori Practica
6 Achizitie consumabile, materiale suport pentru invatarea la locul de munca
8 Efectuare Practica Studenti (5 serii) la partener 1
9 Efectuare Practica Studenti (5 serii) la partener 1
10 Monitorizare practica de catre solicitant
11 Realizarea de material publicitar tiparit (autocolante, pliante, postere, brosuri)
12 Organizare seminar ( eveniment) de informare privind finalizarea proiectului si prezentarea serviciilor oferite
13 Selectarea furnizorului de audit financiar
14 Realizare audit financiar
15 Monitorizare proiect
Anul – 3
1 Raportare finala