ADMITERE LICENŢĂ

Sesiunea Septembrie 2019

 

Listele finale ale candidaților admiși la examenul pentru studiile de licență - sesiunea Septembrie 2019

 
FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA componentă a UNIVERSITĂŢII POLITEHINCA DIN TIMIŞOARA, organizează CONCURS DE ADMITERE în anul universitar 2019–2020, la următoarele domenii/specializări:
DOMENIUL SPECIALIZAREA NR LOCURI FĂRĂ TAXĂ NR LOCURI CU TAXĂ
INGINERIA AUTOVEHICULELOR
AUTOVEHICULE RUTIERE
0
5
INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ENERGETICĂ
ELECTROMECANICĂ / INGINERIE ELECTRICĂ ŞI CALCULATOARE
16
10
INGINERIA MEDIULUI
INGINERIA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR
10
5
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
INGINERIE ECONOMICĂ ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI DE MATERIALE / INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC
9
5
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ
12
5
TOTAL
47
30
 
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, PE BAZĂ DE DOSARE, se va organiza în perioada 9 septembrie – 14 septembrie,
rezultatele admiterii fiind afişate în perioada 16 septembrie – 18 septembrie.
Calculul mediei la admitere: m=b, unde b=media la bacalaureat.

Calendarul admiterii

 • Înscriere candidaţi:
  09.09.2019 - 13.09.2019, orele 9 - 15
  14.09.2019, orele 9 - 12.
 • Concurs de admitere pe bază de dosare: 14.09.2019
 • Rezultatele iniţiale ale concursului: 16.09.2019, ora 10.
 • Confirmări runda I: 16.09.2019, ora 10 - 17.09.2019, ora 16.
 • Afişare runda II: 18.09.2019, ora 10.
 • Confirmări runda II: 18.09.2019, ora 10 - 18.09.2019, ora 14.
 • Afişare runda III: 18.09.2019, ora 16.
 • Confirmări runda III: 18.09.2019, orele 16 - 18.
 • Rezultate finale: 18.09.2019, ora 20.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere

TAXELE DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019–2020

Acte necesare înscrierii:

 • Cerere tip (se obţine de la Comisia de admitere), conform modelului ce va fi afişat, în care se menţionează sub semnătură şi proprie răspundere, toate datele solicitate. În cererea de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături. Candidatii se pot înscrie online, caz în care completează online fişa. În cazul înscrierii online, certificarea cu semnătură şi răspundere proprie va fi făcută de candidat pe fişa de înscriere listată. Listarea va fi făcută de unul din membri Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi care va aviza corectitudinea datelor din fişă.
 • Foaia matricolă în original sau copie legalizată, cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare.
 • Diplomă de Bacalaureat sau diplomă echivalentă, în original (provizoriu, se acceptă şi adeverinţe-substitut de diplomă şi copii legalizate după acestea şi după diplomă, dar, în etapa de confirmări programată imediat după afişarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învăţământ fără taxă;
 • Certificatul de naştere în copie legalizată (sau o copie simplă şi originalul);
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1.,la care se anexează obligatoriu situaţia vaccinărilor la zi, eliberată, după caz de cabinetul medical şcolar, de dispensarul teritorial sau de întreprinderea de care candidatul aparţine, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate medicul de familie; în aceste adeverinţe se va menţiona, în mod expres, gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Adeverinţele medicale nu trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studenţeşti din Timişoara.
 • Trei fotografii color tip diplomă;
 • Dovada achitarii taxei de înscriere (Chitanţa, aviz, etc) la concursul de admitere (taxa de 100 lei achitată fie la casieria facultăţii, fie prin depunere in contul bancar al facultatii). Dacă plata se face prin depunerea taxei în contul bancar al facultăţii () atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: “taxă de înscriere la admitere UPT pentru ....” (se va menţiona numele candidatului);
 • Acte pentru scutirea de taxa de înscriere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul candidaţilor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la casa de copii, în cazul candidaţilor care provin de la o casă de copii; copie legalizată a certificatului de deces al unui părinte, în cazul candidaţilor orfani de un părinte ca urmare a decesului acestuia ca erou-martir în Revoluţia din Decembrie 1989; copie legalizată după certificatul medical sau un alt act cu valabilitate legală, în cazul candidaţilor ce ei înşişi au fost răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că un părinte sau susţinător legal al candidatului este angajat în sectorul învăţământ bugetar; adeverinţă de angajat al UPT, în cazul candidaţilor ce ei înşişi sunt angajaţi ai UPT); aceste acte doveditoare vor fi anexate cererii de înscriere doar de către candidaţii care solicită scutirea de taxa de înscriere;
 • Diploma de licenţă sau de absolvire şi foia matricolă în copie legalizată - doar în cazul candidaţilor deja licenţiaţi sau cu diplomă de absolvire;
 • Adeverinţă de student şi foaie matricolă parţială - în cazul candidaţilor deja studenţi;
 • Declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notariat, privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare, în cazul tuturor candidaţilor care au absolvit liceul înainte de 2019; candidaţii finanţaţi vor preciza în declaraţie şi numărul semestrelor cât au fost finanţaţi.


ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro