Admitere Master - sesiunea Septembrie 2019

Listele finale ale candidaților admiși la studiile de master - Sesiunea Septembrie 2019

LOCURI DISPONIBILE - Sesiunea Septembrie 2019

Nr.crt.

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT
Număr de locuri
Fără taxă
Cu taxă
1
Inginerie Electrică - Sisteme avansate de utilizare  industrială a energiei electrice;
1
5
2
Inginerie Electrică - Tehnici informatice în ingineria electrică
1
5
3
Ingineria Materialelor - Materiale şi tehnologii avansate pentru industria  autovehiculelor
1
5
4
Inginerie şi management - Ingineria şi managementul sistemelor mecanice
2
5
5
Inginerie şi management - Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria materialelor
1
5
Total
6
25
 

 

CALENDARUL ADMITERII

 • Înscriere candidaţi:
 • 13.09.2019, orele 900 - 1500
 • 14.09.2019, orele 900 - 1200
 • 16.09.2019 – 18.09.2019, orele 900 - 1500
 •  
 • Susținere interviu: 19.09.2019, de la ora 0900
 •  
 • Afișarea rezultatelor: 20.09.2019, ora 0900
 •  
 • Definitivarea rezultatelor: 20.09.2019, ora 0900 – 20.09.2019, ora 1500.

 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere

TAXELE DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019–2020

Acte necesare înscrierii:

 • Fişă de înscriere tip (se obţine de la Comisia de admitere), conform modelului ce va fi afişat, în care se menţionează sub semnătură şi proprie răspundere, toate datele solicitate. În cererea de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături.
 • Diploma de licența sau diplomă echivalentă în original (provizoriu, se acceptă și copii certificate de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultății/grupului de Facultăți); în etapa de confirmări, programată imediat după afișarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de licență sau echivalente în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învățământ fără taxă); pentru absolvenții promoției 2020 se acceptă Adeverința substitut în original;
 • foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul facultății, elaborata conform legislației în vigoare;
 • copie după diploma de bacalaureat copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultății/grupului de Facultăți;
 • copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului elaborată conform legislației în vigoare; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultății/grupului de Facultăți;
 • copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultății/grupului de Facultăți;
 • certificatul de naștere în copie certificata de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultății/grupului de Facultăți;
 • adeverință medicala tip MS 18.1.1. sau un tip echivalent eliberată, după caz de cabinetul medical școlar, de dispensarul teritorial sau de întreprinderea de care candidatul aparține, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională; în aceste adeverințe se va menționa, în mod expres, gradul deficiențelor, în funcție de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 42711979. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Adeverințele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studențești din Timișoara;
 • trei fotografii color tip diplomă;
 • acte pentru scutirea de taxa de înscriere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinților, în cazul candidaților orfani de ambii părinți; adeverințe de la casa de copii, în cazul candidaților care provin de la o casă de copii; copie legalizată a certificatului de deces al unui părinte, în cazul candidaților orfani de un părinte ca urmare a decesului acestuia ca erou-martir în Revoluția din Decembrie 1989; copie legalizata după certificatul medical sau un alt act cu valabilitate legală, în cazul candidaților ce ei înșiși au fost răniți în lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989; adeverință din care să rezulte că un părinte sau susținător legal este cadru didactic în activitate sau pensionar din același sector; adeverință de angajat al UPT, în cazul candidaților ce ei înșiși sunt angajați ai UPT). Aceste acte doveditoare vor fi anexate cererii de înscriere doar de către candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere;
 • declarație pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de 1a bugetu1 statu1ui roman pentru urmarea de studii universitare de master, în cazul candidaților care au absolvit facultatea înainte de 2019.

 

 

 ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro