ADMITERE LICENŢĂ

Sesiunea Iulie 2020

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA componentă a UNIVERSITĂŢII POLITEHINCA DIN TIMIŞOARA, organizează CONCURS DE ADMITERE în anul universitar 2020–2021, la următoarele domenii/specializări:
DOMENIUL SPECIALIZAREA NR LOCURI FĂRĂ TAXĂ NR LOCURI CU TAXĂ
INGINERIA AUTOVEHICULELOR
AUTOVEHICULE RUTIERE
42
18
INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ENERGETICĂ
ELECTROMECANICĂ / INGINERIE ELECTRICĂ ŞI CALCULATOARE
35
24
INGINERIA MEDIULUI
INGINERIA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR
28
2
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
INGINERIE ECONOMICĂ ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI DE MATERIALE / INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC
35
23
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ
35
23
TOTAL
175
90
 
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, PE BAZĂ DE DOSARE.
Înscrierea se va face online.
Calculul mediei la admitere: m=b, unde b=media la bacalaureat.

Calendarul admiterii

 • Înscriere candidaţi: 06.07.2020 - 18.07.2020, ora 14.00.
 • Concurs de admitere pe bază de dosare: 18.07.2020
 • Rezultatele iniţiale ale concursului: 20.07.2020, ora 10.00.
 • Confirmări runda I: 20.07.2020, ora 10.00 - 22.07.2020, ora 16.00.
 • Afişare runda II: 23.07.2020, ora 10.00.
 • Confirmări runda II: 23.07.2020, ora 10.00 - 24.07.2020, ora 16.00.
 • Afişare runda III: 25.07.2020, ora 10.00.
 • Confirmări runda III: 25.07.2020, orele 10.00 - 14.00.
 • Rezultate finale: 25.07.2020, ora 16.00.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere

TAXELE DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020–2021

TAXE DE ADMITERE pentru anul universitar 2020-2021 (HCA 52/12.05.2020)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
 1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
 2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
  • Universitatea Politehnica Timișoara
  • Cod FISCAL: 4269282
  • Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
 3. În numerar, la comisia de admitere.

Acte necesare înscrierii:

Actele se vor depune în format electronic pentru înscrierea online.
 • Fișa de înscriere care va fi generată în urma completării tuturor informațiilor solicitate în platforma Enroll. Aceasta va conține datele personale ale candidatului, date privind pregătirea candidatului, respectiv secțiunea și domeniile la care dorește să se înscrie;
 • Copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă; pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară a anului școlar 2019-2020 se acceptă și adeverința-substitut de diplomă eliberată de către instituția de învățământ; în etapa de confirmări programată imediat după afișarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat/adeverinței (pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2019-2020) în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învățământ fără taxă;
 • copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului, elaborată conform legislației în vigoare;
 • copie după cartea de identitate a candidatului;
 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul; candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va menționa, în mod expres, gradul deficiențelor, în funcție de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist; nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare; adeverințele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studențești din Timișoara;
 • copie fotografie color tip diplomă;
 • copie după dovada achitării taxei de înscriere - în contul alocat pentru colectarea taxelor de înscriere (dovada eliberată de bancă va trebui să conțină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie/septembrie 2020, pentru ....” (se va menționa numele candidatului), în situația în care plata nu s-a făcut online;
 • numai în cazul în care candidatul solicită scutirea de taxa de înscriere, acesta va anexa o copie a documentului doveditor: adeverință emisă de instituția de învățământ care să ateste situația părintelui/părinților/susținătorilor legali/candidatului (cazurile de la art. 24, lit. a), b) h) și i); certificatele de deces ale părintelui/părinților și adeverință de la instituția de învățământ (cazurile de la art. 24, lit. c); certificate de deces părinți (cazul de la art. 24, lit. d); adeverințe de la casa de copii (cazul de la art. 24, lit. e); certificat deces și titlul emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. f); titlu emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. g);
 • copie după diploma de licență sau adeverință de absolvire și foaia matricolă în cazul candidaților deja licențiați sau cu adeverință de absolvire;
 • copie după adeverință de student și foaia matricolă parțială, în cazul candidaților deja studenți;
 • copie după declarația pe proprie răspundere, în formă autentică (la notar), privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare, în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2020 și doresc să se înscrie pe locurile fără taxă. Candidații finanțați de la bugetul de stat vor preciza în declarație instituția de învățământ superior, facultatea și numărul semestrelor cât au fost finanțați.
__________________________________________________
*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la FIH pentru RUSU Adrian


ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro