ADMITERE LICENŢĂ

Sesiunea Septembrie 2021

 

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA componentă a UNIVERSITĂŢII POLITEHINCA DIN TIMIŞOARA, organizează CONCURS DE ADMITERE în anul universitar 2021–2022, la următoarele domenii/specializări:

Locuri disponibile sesiunea Septembrie 2021

DOMENIUL SPECIALIZAREA NR LOCURI FĂRĂ TAXĂ NR LOCURI CU TAXĂ
INGINERIA AUTOVEHICULELOR
AUTOVEHICULE RUTIERE
0
5
INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ENERGETICĂ
ELECTROMECANICĂ / INGINERIE ELECTRICĂ ŞI CALCULATOARE
16
5
INGINERIA MEDIULUI
INGINERIA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR
5
2
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
INGINERIE ECONOMICĂ ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI DE MATERIALE / INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC
17
5
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ
17
5
TOTAL
55
22
 
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, PE BAZĂ DE DOSARE.
Calculul mediei la admitere: m=b, unde b=media la bacalaureat.

Calendarul admiterii

 • Înscriere candidaţi: 04.09.2021 - 13.09.2021, ora 14:00 , online .
 • Înscriere candidaţi: 06.09.2021 - 13.09.2021, ora 14:00 , fizic .
 • Concurs de admitere pe bază de dosare: 13.09.2021, ora 16:00
 • Rezultatele iniţiale ale concursului: 13.09.2021, ora 18:00.
 • Confirmări runda I: 14.09.2021, ora 10:00 - 15.09.2021, ora 16:00.
 • Afişare runda II: 15.09.2021, ora 18.00.
 • Confirmări runda II: 16.09.2021, ora 10.00 - 16.09.2021, ora 14.00.
 • Afişare runda III: 16.09.2021, ora 16.00.
 • Confirmări runda III: 16.09.2021, orele 16.00 - 18.00.
 • Rezultate finale: 16.09.2021, ora 20:00.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere

TAXELE DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021–2022

TAXE DE ADMITERE pentru anul universitar 2021-2022 (HCA 52/12.05.2020)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
 1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
 2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
  • Universitatea Politehnica Timișoara
  • Cod FISCAL: 4269282
  • Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
 3. În numerar, la comisia de admitere.

Acte necesare înscrierii:

Actele se vor depune în format electronic pentru înscrierea online.  
CANDIDAȚI CU BACALAUREATUL PROMOVAT ÎN 2021
 • Fișa de înscriere care va fi generată în urma completării tuturor informațiilor solicitate în platforma Enroll. Aceasta va conține datele personale ale candidatului, date privind pregătirea candidatului, respectiv secțiunea și domeniile la care dorește să se înscrie;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă; pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară a anului școlar 2020-2021 se acceptă și adeverința-substitut de diplomă eliberată de către instituția de învățământ; în etapa de confirmări programată imediat după afișarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat/adeverinței (pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2020-2021) în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învățământ fără taxă;
 • Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului, elaborată conform legislației în vigoare;
 • Cartea de identitate a candidatului;
 • Certificatul de naștere;
 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul; candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va menționa, în mod expres, gradul deficiențelor, în funcție de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist; nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare; adeverințele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studențești din Timișoara;
 • Fotografie color tip diplomă;
 • Dovada achitării taxei de înscriere - în contul alocat pentru colectarea taxelor de înscriere (dovada eliberată de bancă va trebui să conțină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie/septembrie 2021, pentru ....” (se va menționa numele candidatului), în situația în care plata nu s-a făcut online;
 • Numai în cazul în care candidatul solicită scutirea de taxa de înscriere, acesta va anexa o copie a documentului doveditor: adeverință emisă de instituția de învățământ care să ateste situația părintelui/părinților/susținătorilor legali/candidatului (cazurile de la art. 24, lit. a), b) h) și i); certificatele de deces ale părintelui/părinților și adeverință de la instituția de învățământ (cazurile de la art. 24, lit. c); certificate de deces părinți (cazul de la art. 24, lit. d); adeverințe de la casa de copii (cazul de la art. 24, lit. e); certificat deces și titlul emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. f); titlu emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. g);
 • Diplome și/sau alte dovezi (adresele site-uriloe WEB ale competițiilor) care atestă rezultatele obținute la competițiile naționale și internaționale agreeate de facultăți, conformanexei 6 la metodologia de admitere (pentru candidații care solicită recunoașterea sau echivalarea examenului de admitere);
 • Recomandare emisă de una din organizațiile legal constituite ale rromilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (pentru candidații care se înscriu pe locurile special alocate pentru rromi)
 • Dovada provenienței candidatului din sistemul de protecție socială (pentru candidații care se înscriu pe locurile special alocate);
 • Atestat de echivalare a diplomei de bacalaureat emis de CNRED(pentru candidații care au absolvit un liceu în altă țară);
 • Adeverință emisă de Comisia Centrală de Admitere a UPT, cu echivalarea notei de bacalaureat(pentru candidații care au absolvit un liceu în altă țară);
CANDIDAȚI BACALAUREAȚI / STUDENȚI / LICENȚIAȚI CU BACALAUREATUL PROMOVAT ÎNAINTE DE 2021
 • Declarația pe proprie răspundere, în formă autentică (la notar), privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare, în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2020 și doresc să se înscrie pe locurile fără taxă. Candidații finanțați de la bugetul de stat vor preciza în declarație instituția de învățământ superior, facultatea și numărul semestrelor cât au fost finanțați.
 • Diploma de licență sau adeverință de absolvire și foaia matricolă în cazul candidaților deja licențiați sau cu adeverință de absolvire;
 • Adeverință de student și foaia matricolă parțială, în cazul candidaților deja studenți;
__________________________________________________
*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la FIH pentru RUSU Adrian

Institut

ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro

Institut
 
Sigla Română English