Admitere Master

sesiunea Septembrie 2023

LOCURI DISPONIBILE

Nr.crt.

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT
Număr de locuri
Fără taxă
Cu taxă
1
Inginerie Electrică - Tehnici informatice în ingineria electrică
5
2
2
Ingineria Materialelor - Materiale şi tehnologii avansate pentru industria  autovehiculelor
7
2
3
Inginerie şi management - Ingineria şi managementul sistemelor mecanice
9
2
4
Inginerie şi management - Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria materialelor
1
4
Total
22
10

 

 

CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

 • Ma=medie finală de admitere
 • Md=media examenului de licență/diplomă
 • Ni=nota de apreciere obținută la interviu
 • k=coeficient cu valuarea între 0 și 5 în funcție de domeniul de licență absolvit de candidat. valorile se găsesc în ANEXA 1

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la Universitatea Politehnica Timișoara, pentru anul universitar 2023-2024, sesiunile iulie și septembrie 2023


 

CALENDARUL ADMITERII

 • 28.08.2023 - 14.09.2023, până la ora 14:00 (online pe platforma enroll)
 • 08.09.2023 - 14.09.2023, până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orarului afișat)
 • Concurs de admitere (interviu): 15.09.2023 (vineri) Orele 09:00-14:00
 • Rezultatele concursului: 15.09.2023 (vineri), ora 16:00
 • Definitivarea rezultatelor (runde de confirmări):
  • Runda I: 16.09.2023, interval orar 09:00 – 14:00
  • Runda II: 18.09.2023, interval orar 09:00 – 16:00

Inscriere admitere

 1. La unul dintre centrele de admitere
 2. Online, prin intermediul platformei Enroll
 • Dosarul de înscriere online va conține copii scanate color ale tuturor documentelor, în format PDF, JPG sau PNG.
 • Dimensiunea maximă a unui document este de 5MB.
 • Pentru candidații înscriși online și admiși la forma fără taxă (buget), în dosarul fizic sunt necesare documentele de studii în original (diploma de bacalaureat, foaia matricolă)
 • Pentru candidații care au fost admiși la forma cu taxă, în dosarul de înscriere fizic nu sunt necesare documente de studii în original.

Acte necesare

 1. Fișa de înscriere (aceasta va fi generată prin platforma Enroll, în urma completării tuturor informațiilor solicitate);
 2. Copie diploma de licență sau diploma echivalentă (absolvenților din acest an li se acceptă adeverința de absolvire);
 3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul facultății;
 4. Copie după cartea de identitate;
 5. Copie după certificatul de naștere;
 6. 4 fotografii tip diplomă;
 7. Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va preciza, în mod expres, gradul deficiențelor în funcție de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist.
 8. Declarație pe proprie răspundere autentificată la notar privind nefinanțarea/ finanțarea anterioară de la bugetul de stat pentru urmarea de studii universitare de master (În cazul candidaților care au absolvit facultatea înainte de 2023);
 9. Dovadă scutire taxă de înscriere* (Dacă e cazul);
**Candidații admiși la studii universitare de master, în regim cu taxă, au obligația să prezinte, până cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii anului universitar 2023-2024, la secretariatul facultății unde au fost admiși, diploma de licență/ Adeverința de absolvire pentru absolvenţii promoţiei 2023 și foaia matricolă în original (pentru validarea copiei depuse) sau să predea în același termen o copie legalizată după diploma de licență și foaia matricolă.
*Situații în care se poate solicita scutirea de taxă. Acte scutire taxă de înscriere:
 • Candidaţi orfani de ambii părinţi – Copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor;
 • Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii;
 • Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie legalizată a certificatului de deces al părintelui;
 • Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –Copie legalizată după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală;
 • Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar – Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui.

Taxe

 • Taxa de înscriere: 150 de lei
  Taxa de înscriere oferă candidatului posibilitatea de a participa la concursul de admitere organizat la maxim două secțiuni. Dacă un candidat se înscrie la mai mult de două secțiuni, va trebui să achite mai multe taxe de înscriere.
 • Taxa de confirmare: 100 de lei
  Taxa de confirmare asigură candidatului păstrarea locului la secțiunea la care a fost admis și trebuie achitată în termenul prevăzut în calendarul admiterii.
  Studenții admiși în regim de finanțare fără taxă (buget) vor plăti doar taxele de înscriere, respectiv de confirmare a locului.
Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
 1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll
  sau
 2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
  Universitatea Politehnica Timișoara
  Cod FISCAL: 4269282
  Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061 – Taxe de MASTER prin Ordin de plată
*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”M, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: M, ADM, FIH, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

 

 

 


Institut

ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro

Institut
 
Sigla Română English