Admitere Master - sesiunea Septembrie 2021

 

 

LOCURI DISPONIBILE - Sesiunea Septembrie 2021

Nr.crt.

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT
Număr de locuri
Fără taxă
Cu taxă
1
Inginerie Electrică - Sisteme avansate de utilizare  industrială a energiei electrice;
10
5
2
Inginerie Electrică - Tehnici informatice în ingineria electrică
0
0
3
Ingineria Materialelor - Materiale şi tehnologii avansate pentru industria  autovehiculelor
3
0
4
Inginerie şi management - Ingineria şi managementul sistemelor mecanice
5
0
5
Inginerie şi management - Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria materialelor
0
2
Total
18
7
 

 

CALENDARUL ADMITERII

 • Înscriere candidaţi:
  • 10.09.2021 - 17.09.2021.
 •  
 • Susținere interviu:
  • 20.09.2021.
 •  
 • Afișarea rezultatelor:
  • 20.09.2021, ora 18:00.
 •  
 • Definitivarea rezultatelor:
  • 21.09.2021, ora 09:00 - 21.09.2021, ora 16:00.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere

TAXELE DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021–2022

TAXE DE ADMITERE pentru anul universitar 2021-2022 (HCA 52/12.05.2020)
Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
 1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
 2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
  Universitatea Politehnica Timișoara
  Cod FISCAL: 4269282
  Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5061
 3. În numerar, la comisia de admitere.
__________________________________________________
*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”. Exemplu: Taxă de înscriere la AC pentru RUSU Adrian

Taxe de studii pentru anul universitar 2021–2022

Acte necesare înscrierii:

 • Fişă de înscriere (se poate completa înainte de a depune dosarul, online la adresa: http://admitere.upt.ro/master/ sau în momentul depunerii dosarului);
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original (provizoriu, se acceptă şi copii autentificate de către Comisia de Admitere); în etapa de confirmări, programată imediat după afişarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de licenţă sau echivalente în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învăţământ fără taxă); pentru absolvenţii promoţiei 2020 se acceptă Adeverinţa substitut în original;
 • foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul facultăţii, elaborată conform legislației în vigoare;
 • copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului;
 • copie certificat de naștere;
 • adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională; în aceste adeverinţe se va menţiona, în mod expres, gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Adeverinţele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studenţeşti din Timişoara;
 • patru fotografii color tip diplomă;
 • în cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2020, declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de master.
 • ** Pentru candidaţii care doresc să se înscrie doar la forma cu taxă, actele pot fi prezentate în copii certificate de către Comisia de Admitere.
 • numai în cazul în care candidatul solicită scutirea de taxa de înscriere, acesta va anexa: adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ care să ateste situaţia părintelui /părinţilor / candidatului (cazurile de la litera a), b), h) şi i); copii după certificatele de deces ale părintelui/părinţilor şi adeverinţă de la instituţia de învăţământ (cazurile de la lit. c); copii certificate de deces părinţi (cazul de la lit. d); adeverinţe de la casa de copii (cazul de la lit. e); copie certificat deces şi titlul emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la lit. f); copie titlu emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la lit. g).
  Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, candidaţii aflaţi în una din următoarele situaţii:
  1. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, personal aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;
  2. Copiii personalului din învățământul superior, personal aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ superior;
  3. Copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ;
  4. Orfani de ambii părinţi;
  5. Provin de la o casă de copii;
  6. Orfan de un părinte dacă acesta a decedat ca erou-martir în Revoluţia din Decembrie 1989;
  7. Răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
  8. Susținătorul legal este cadru didactic în activitate sau pensionar din același sector;
  9. Candidatul este angajat al UPT.
  Dacă un candidat, aflat într-una din situațiile de scutire de taxă enumerate mai sus, se înscrie la mai multe secțiuni, va fi scutit de plata taxei de înscriere pentru fiecare dintre secțiunile la care se înscrie.

 

 

 


Institut

ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro

Institut
 
Sigla Română English